Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Portföljen består av kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager, industri och logistik och finns i starka tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Verksamheten bedrivs genom 20 affärsområden.

Medlemsrepresentant är Filip Elland.

Vårt ansvar och uppdrag: Effektiv resursanvändning

För att minska Castellums klimatpåverkan ska resurser användas effektivt och andelen fossilfria energikällor öka. Den hållbara utvecklingen av fastighetsbeståndet har pågått i koncernen sedan mitten av nittiotalet med gott resultat. Ett exempel är energianvändningen som minskar kontinuerligt genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik.

 

Energimål

 • Energianvändningen ska minska med minst 3 % per kvadratmeter och år och vara minst 50 % lägre än branschgenomsnittet år 2017. 90 % av energianvändningen ska komma från fossilfri energi före år 2020.
 • 2017 ska energianvändningen ha minskat med 30 % i förhållande till energiförbrukningen 2007, vilket innebär en energieffektivisering om minst 3% per år.

 

Så gör vi: Systematisk uppföljning genom webbaserad portal för fastighetsövervakning

Under 2015 har drygt 80 större energieffektiviseringsprojekt bedrivits. Vi följer upp och analyserar all energianvändning systematiskt i våra uppföljningssystem. Genom den systematiska uppföljningen kan vi sätta in åtgärder där störst effektiviseringspotential finns. Utbyggnaden av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning pågår. Arbetet innebär en besparing av energi och tid men ökar också kundnyttan genom det förebyggande arbetet och därmed bättre service. Idag är 246 fastigheter motsvarande 1 627 tkvm uppkopplade mot portalen.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 LOA och inkluderar fastighetsel, värme och kyla. 2015 uppdaterade Castellum sina beräkningar och resultatet är nu även tredjepartsgranskat. Under 2016 gjordes ett större fastighetsförvärv och energianvändningen ökade något.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2009
 • 127
 • -2%
 • 2010
 • 123
 • -3%
 • 2011
 • 125
 • 1%
 • 2012
 • 112
 • -11%
 • 2013
 • 106
 • -5%
 • 2014
 • 105
 • 0%
 • 2015
 • 102
 • -3,9
 • 2016
 • 104
 • 1,7%