Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om 52 miljarder kronor och äger ett femtiotal fastigheter. Vår huvudinriktning är handel och kontor och vår totala uthyrningsbara area är 1,1 miljoner kvadratmeter. Atrium Ljungberg finns i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Medlemsrepresentant är Stefan Hernodh

Vårt ansvar och uppdrag

Resursanvändningen, framför allt energianvändningen, står för en betydande del av en byggnads drifts- och produktionskostnad men även dess klimatpåverkan. Atrium Ljungberg fokuserar därför på att förbättra resurseffektiviteten. Genom att stödja och samarbeta med våra hyresgäster underlättar vi i deras strävan att bedriva sina verksamheter resurseffektivt.

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030. Målet består primärt av en minskning när det gäller energianvändning, materialval för en lägre klimatpåverkan och effektiv resurshantering, att undvika avfall, ökad sorteringsgrad, samt att effektivisera transporter. Det är inom dessa områden Atrium Ljungberg har våra största utsläpp idag, och i hög grad möjlighet att påverka och förändra.

Energimål

Köpt fastighetsenergi ska minska med 20% fram till 2030 med 2021 års användning som utgångspunkt. Arbetet med att ta fram byggnadsspecifika energi och hållbarhetsmål pågår.

Så arbetar vi för att nå målen: Certifierar nya byggnader och satsar på Gröna avtal

Med gemensamma krafter kan vi minska resursanvändningen och miljöpåverkan och gemensamt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig. I vårt övergripande energimål inkluderar vi därför hyresgästernas energi- och elanvändning. Sedan 2014 har vi ökat fokus på energifrågan och bland annat genomfört driftoptimeringar av våra fastigheter. Vi har också utvecklat vårt system för uppföljningar och följer nu energianvändningen månatligen per fastighet.

RESULTAT

Vårt energimål med att minskad den totala energianvändningen med 30% mellan åren 2014 och 2021 resulterade en minskning på 26%, minskningen av fastighetsenergin var hela 37% men vi har inte lyckats hjälpa våra hyresgäster att minska sin energianvändning i lika stor grad.

Vi har miljöcertifierat alla större nybyggnationer enligt Breeam SE och befintligt bestånd i Breeam In-Use, totalt så är nu 96% av fastigheterna certifierade med lägsta betyg ”Very good”.

Målet med 50% gröna hyresavtal i beståndet nåddes och vid slutet av 2021 har vi 59% gröna hyresavtal.

Redovisningen är enligt EPRA:s redovisning av energistatistik. Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, kyla, värme och hyresgästernas energianvändning. Den redovisade förändringen (%) mäts mot basår 2014. Siffrorna redovisas i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 268
 • 2015
 • 242
 • -10%
 • 2016
 • 224
 • -16%
 • 2017
 • 232
 • -13%
 • 2018
 • 234
 • -13%
 • 2019
 • 221
 • -18%
 • 2020
 • 207
 • -23%
 • 2021
 • 198
 • -26%