AMF Fastigheter

AMF Fastigheter förvaltar fastigheter som tillhör pensionsbolaget AMF Pension. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 39 kommersiella fastigheter för kontor och handel i Stockholm och Sundbyberg. Det totala marknadsvärdet för fastigheterna uppgick till 63 miljarder årsskiftet 2017-18.

Medlemsrepresentant är Christer Forsblad.

Vårt ansvar och uppdrag: Bidra till en hållbar framtid

AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och vi har därför ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter.

Energimål

 • AMF Fastigheters övergripande energimål för hela fastighetsbeståndet 2015-2019 är en reduktion på 19%, vilket motsvarar en energiprestanda på 95 kWh/m2 Atemp. Basåret är 2014 med 117 kWh/m2 Atemp
 • För 2019 är målet att nå 95 kWh/m2 Atemp.  Målet inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

Så gör vi: Utbildning, systematiskt arbete och engagerade medarbetare

Under 2017 prioriterade vi utbildning bland teknikerna. Samtliga fastighetstekniker och tekniska förvaltare genomförde Energimyndighetens webbutbildning, Energilyftet. Teknikerforum, ett mötesforum för fastighetstekniker startades och en omfattande internutbildning för tekniker genomfördes hösten 2017 och våren 2018.

I övrigt arbetar vi systematiskt med energifrågor i våra fastigheter med hjälp av ett energiledningssystem med tydliga processer för både energikartläggningar, handlingsplaner och uppföljningar. Våra engagerade fastighetstekniker har en nyckelroll i arbetet. De är specialister med ansvar för fastigheternas drift, underhåll och energioptimering. Målkort för respektive fastighet har tagits fram vilka inkluderar specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet. Under 2014 mätte vi upp samtliga fastigheters Atemp och skapade ett antal mötesforum för genomförande och uppföljning av arbetet.

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp  och siffrorna anges i heltal. 2014 används som basår. Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värme och kyla.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 117
 • 2015
 • 108
 • -8%
 • 2016
 • 112
 • -4%
 • 2017
 • 100
 • -15%
 • 2018
 • 111
 • -5%