Akademiska Hus

Akademiska Hus är Sveriges andra största fastighetsbolag med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta och verksamhet på 26 orter över hela landet. Akademiska Hus erbjuder lokaler till universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningsintensiva företag. Företaget ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Medlemsrepresentanter är Fredrik Nyberg och Patrik Holmgren.

Vårt ansvar och uppdrag

Akademiska Hus har sedan starten för drygt tjugo år sedan arbetat aktivt, målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi väger alltid in faktorer som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet när vi planerar för ny- och ombyggnationer av fastigheter och campusområden.

Energimål

Mängden köpt energi ska minska med 50% till 2025 med användningen för år 2000 som utgångspunkt. All värme, kyla och el inkluderas i begreppet köpt energi. Vi räknar även in hyresgästens behov av värme, kyla och el i målet och det är något som särskiljer oss från många andra aktörer på marknaden. Vi tar helhetsgreppet över våra fastigheter.

Så arbetar vi för att nå målen: Teknik i framkant, kontinuerliga förbättringar och optimering

Vi tänker långsiktigt i allt vi gör. Vid nybyggnation tillämpas LCC vid val av system- och värmelösningar och vid ombyggnationer och/eller energiprojekt tillämpas Beloks Totalmetodik, för att få maximal energibesparing i projekten. Vi välkomnar tekniska satsningar i framkant, men har alltid med oss driftaspekten när vi väljer tekniska lösningar.

Vår driftpersonal ansvarar för att våra investeringar i energisnål teknik förvaltas på ett bra sätt och att våra anläggningar optimeras successivt.

Vi har nu inlett något som vi kallat för ”slutspurten” på vårt hållbarhetsmål om att spara 50% av levererad energi under perioden 2000-2025. Vi har nu de sista sju procenten kvar och måste nu kraftsamla 2023 och 2024 för att nå vårt ambitiösa energimål. Under perioden 2019-2022 har vi genomfört energiprojekt där vi sparade smått osannolika 105 000 MWh energi, dvs i snitt över 25 000 MWh per år.

RESULTAT

Energianvändningen redovisas i kWh/m2 Atemp och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsel. Den redovisade förändringen (%) mäts mot föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2015
 • 212
 • -4,9%
 • 2016
 • 204
 • -3,7%
 • 2017
 • 201
 • -1,5%
 • 2018
 • 201
 • 0%
 • 2019
 • 193
 • -4,0%
 • 2020
 • 183
 • -5,2%
 • 2021
 • 184
 • 0,5%
 • 2022
 • 178
 • -3,5%