Nyheter

Förstudie utreder behov av Fördjupningsområde Vårdlokaler

Andel verksamhetsel är hög i vårdlokaler jämfört med övriga lokaltyper. Troligen kan mycket energi sparas. Västfastigheter har ett långsiktigt mål om att man år 2030 ska ha halverat mängden köpt energi jämfört med 1995 års nivå. Flera regioner står inför samma utmaningar som arbetet med energieffektivisering innebär, men troligen kör många på i egen regi utan att samarbeta regioner emellan. Genom informationsutbyte, spridning av erfarenheter (goda såväl som dåliga) och med gemensamma krafter torde energieffektiviseringsarbetet kunna effektiviseras.

I denna förstudie utreds om Sveriges regioner har behov av utökad samverkan i syfte att spara energi. Om behov finnes, undersöks om det är lämpligt att starta ett Fördjupningsområde inom nätverket Belok eller om det finns andra mer genomslagskraftiga alternativ för detta ändamål.

Under förstudiens gång tas kontakt med bland annat representanter från fastighetsföretag. Har du synpunkter som kan vara intressanta att ha med i förstudien? Kontakta gärna Victoria Edenhofer.